Oznamy - archív

Rok 2020

V tomto roku bude k dispozícii 300 m priestorových dreva pre potreby urbárnikov. Záujemcovia o palivové drevo sa môžu hlásiť u p. Imricha Margetína, Bazovského 40, Banka. Platba za drevo sa bude realizovať prevodom peňazí na účet UPS Banka.

ROK 2019

V roku 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenia UPS Banka, na ktorom sa schválila Upravená zmluva o založení UPS Banka, Stanovy UPS Banka a boli zvolení náhradníci do Výboru a Dozornej rady spoločenstva.

ROK 2018

Urbárske pozemkové spoločenstvo hľadá záujemcov

o prácu v orgánoch spoločenstva prihlásiť do 30. novembra 2018 u RNDr. Margity Lackovej /mobil 0905675238/, u Ing. Rudolfa Drahovského /mobil 0911496947/, u p. Eduarda Gašpara /mobil 0908669422/ prípadne u ďalších členov doterajšieho výboru. Okruhy práce v orgánoch spoločenstva: spolupráca s lesným hospodárom pri vyznačovaní dreva na výrub, ošetrovanie porastov, vyhľadávanie lokalít na výrub, kontrola a zapisovanie odberu pri výrube stromov firmou alebo jednotlivcami, kontrola pasienkových pozemkov, riešenie efektívneho využitia urbárskych pozemkov, administratívne práce spočívajúce v kontrole LV, aktualizácia zoznamov členov UPS, korešpodencia a rokovanie s úradmi, urbárnikmi a prenajímateľmi urbárskych pozemkov. Pri práci v exterieri je vítaná zručnosť s pílou a sekerou, pri administratívnych prácach je vítaná zručnosť s počítačom, internetom, MO Excelom príp. iným aplikáciami.

--------------------------------------------------------------------

Oznamujeme všetkým členom UPS Banka, že dňa 1.decembra 2018, t. j. v sobotu o 16:00  hod. sa bude konať Valné zhromaždenie UPS v Kultúrnom dome na Banke.

Program:  

 •  Schválenie programu zhromaždenia.
 •  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 •  Voľby členov orgánov spoločenstva na obdobie 2019 – 2023.          
 •  Správa predsedu UPS o aktivitách v minulom období.
 •  Diskusia, uznesenia.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Oznamujeme všetkým členom UPS Banka, že dňa 23. marca 2018, t. j. v piatok,

 o 18:00  sa bude konať Valné zhromaždenie UPS v Kultúrnom dome na Banke.

 Program:    

 • Prednesenie programu a jeho schválenie zhromaždením.
 • Správa predsedu UPS o aktivitách v uplynulom roku.
 • Správa  lesného hospodára o hospodárení v lese    
 • Prerokovanie ročnej uzávierky za rok 2017.
 • Schválenie rozdelenia zisku UPS medzi členov.
 • Diskusia.

------------------------------------------------------

ROK 2017

Oznamujeme všetkým členom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka, že dňa 24. marca 2017 t.j. v piatok o 18:00 hod. sa bude konať Valné zhromaždenia UPS Banka v budove OTJ na ihrisku na Banke.

Program:

 • Schválenie programu VZ
 • Správa predsedu UPS o aktivitách v minulom roku
 • Správa lesného hospodára o ťažbe dreva v r. 2016 a plánoch v r. 2017
 •  Prerokovanie ročnej účtovnej uzávierky
 •  Diskusia a rôzne.

Všetci členovia UPS Banka sú vítaní.                                             Výbor UPS Banka

-------------------------------------------------------------------------------- 

ROK 2016

Oznamujeme všetkým členom UPS Banka, že dňa 18. 3. 2016 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa bude konať

Valné zhromaždenie UPS Banka v Kultúrnom dome na Topoľčianskej ulici v Banke.

Program:

 • Prednesenie programu a jeho schválenie 
 • Správa predsedu UPS o aktivitách v roku 2015
 • Správa lesného hospodára o ťažení dreva v r. 2015 a plánoch na rok 2016
 • Prerokovanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015
 • Rôzne

Výbor UPS Banka

------------------------------------ 

ROK 2015

Dňa 28. marca 2015 sa uskutočnilo Riadne zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka. Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a všetkých členov pozývame k spolupráci. Okrem čistenia studne a jej okolia v Seniskej doline budeme odstraňovať čierne skládky na území UPS Banka resp. zbierať pozostatky po neporiadnych návštevníkoch alebo okoloidúcich, ktorí les a pasienky pokladajú za miesto zbavovania sa odpadkov. Vrecia na odpad poskytne Ing. R. Drahovský. Prípadne môžete nálezisko odpadkov nahlásiť členom výboru UPS Banka. Všetkým aktivistom vopred ďakujeme.

-----------------------------------------------------------

 

Výbor UPS Banka oznamuje svojim členom, že dňa 28. marca 2015 o 18.00 sa bude konať Riadne zhromaždenie spoločenstva v Kultúrnom dome na Topoľčianskej ulici v Banke. Podrobnosti v Pozvánke 2015 umiestnenej na konci oznamov.

 -------------------------------------------------------

 

Výbor UPS Banka oznamuje svojim členom a sympatizantom: 16. 02. 2015

- cca 20 m3 vyvráteného dreva čaká na ťažbu

- záujemcovia nech sa hlásia u Ing. Drahovského, Podhorská 18, Banka

- v sobotu 21. 02. 2015 bude brigáda - čistenie okolia studne v Seništiach. Začiatok o 9. 00 hodine. Bližšie informácie u Ing. Drahovského a E. Gašpara. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda odloží na ďalšiu sobotu.