Aktuality

Dňa 7. decembra 2018  o 18.00 hod. v Kultúrnom dome na Topoľčianskej ulici sa uskutoční Zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka. Hlavným bodom zhromaždenia bude voľba členov Výboru a Dozornej rady spoločenstva na nové volebné obdobie 2019 - 2023.

Pri tejto príležitosti sa môžu záujemcovia o prácu v orgánoch spoločenstva prihlásiť do 30. novembra 2018 u RNDr. Margity Lackovej /mobil 0905675238/, u Ing. Rudolfa Drahovského /mobil 0911496947/, u p. Eduarda Gašpara /mobil 0908669422/ prípadne u ďalších členov doterajšieho výboru. Okruhy práce v orgánoch spoločenstva: spolupráca s lesným hospodárom pri vyznačovaní dreva na výrub, ošetrovanie porastov, vyhľadávanie lokalít na výrub, kontrola a zapisovanie odberu pri výrube stromov firmou alebo jednotlivcami, kontrola pasienkových pozemkov, riešenie efektívneho využitia urbárskych pozemkov, administratívne práce spočívajúce v kontrole LV, aktualizácia zoznamov členov UPS, korešpodencia a rokovanie s úradmi, urbárnikmi a prenajímateľmi urbárskych pozemkov. Pri práci v exterieri je vítaná zručnosť s pílou a sekerou, pri administratívnych prácach je vítaná zručnosť s počítačom, internetom, MO Excelom príp. iným aplikáciami.

_________________________________________________________

 Urbárske pozemkové spoločenstvo hľadá záujemcov o výrub stromov na koreni v objeme 100 m3, z toho asi 20% je guľatina, zvyšok je vhodné na palivové drevo. Prednosť bude mať záujemca s najvyšššou ponukou.

Pre záujemcov palivového dreva v malých objemoch bude k dispozícii asi 50 m3.