Aktuality

Upresnenie konania Valného zhromaždenia UPS Banka 

Oznamujeme všetkým členom UPS Banka, že dňa 1.decembra 2018, t. j. v sobotu o 16:00  hod. sa bude konať Valné zhromaždenie UPS v Kultúrnom dome na Banke.

Program:   Schválenie programu zhromaždenia.

                    Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

                    Voľby členov orgánov spoločenstva na obdobie 2019 – 2023.          

                    Správa predsedu UPS o aktivitách v minulom období.

                    Diskusia, uznesenia.

 

Vaša účasť nutná.                                                    Výbor UPS Banka.

 

____________________________________________________________________ 

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia osobne, môžete splnomocniť inú osobu, aby vás zastupovala. Pozvánka spolu so splnomocnením sa nachádza v záložke Oznamy - archív v dolnej časti.  

 

 

Dňa 1. decembra 2018  o 16.00 hod. v Kultúrnom dome na Topoľčianskej ulici sa uskutoční Zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka. Hlavným bodom zhromaždenia bude voľba členov Výboru a Dozornej rady spoločenstva na nové volebné obdobie 2019 - 2023.

Pri tejto príležitosti sa môžu záujemcovia o prácu v orgánoch spoločenstva prihlásiť do 30. novembra 2018 u RNDr. Margity Lackovej /mobil 0905675238/, u Ing. Rudolfa Drahovského /mobil 0911496947/, u p. Eduarda Gašpara /mobil 0908669422/ prípadne u ďalších členov doterajšieho výboru. Okruhy práce v orgánoch spoločenstva: spolupráca s lesným hospodárom pri vyznačovaní dreva na výrub, ošetrovanie porastov, vyhľadávanie lokalít na výrub, kontrola a zapisovanie odberu pri výrube stromov firmou alebo jednotlivcami, kontrola pasienkových pozemkov, riešenie efektívneho využitia urbárskych pozemkov, administratívne práce spočívajúce v kontrole LV, aktualizácia zoznamov členov UPS, korešpodencia a rokovanie s úradmi, urbárnikmi a prenajímateľmi urbárskych pozemkov. Pri práci v exterieri je vítaná zručnosť s pílou a sekerou, pri administratívnych prácach je vítaná zručnosť s počítačom, internetom, MO Excelom príp. iným aplikáciami.

_________________________________________________________

 Urbárske pozemkové spoločenstvo hľadá záujemcov o výrub stromov na koreni v objeme 100 m3, z toho asi 20% je guľatina, zvyšok je vhodné na palivové drevo. Prednosť bude mať záujemca s najvyšššou ponukou.

Pre záujemcov palivového dreva v malých objemoch bude k dispozícii asi 50 m3.