Archív dokumentov - uznesenia zo Zhromaždení

ROK 2016

VZ berie na vedomie: Správu o činnosti UPS Banka za rok 2015, Správu lesného hospodára o plnení lesného hospodárskeho plánu

VZ schvaľuje: Ročnú uzávierku o finančnom hospodárení UPS Banka za rok 2015, návrh úprav na spevnenie cesty v Seništiach

VZ ukladá Výboru UPS Banka: Vyžiadať cenovú ponuku na ťažbu dreva od 3 firiem, vysadiť sadenice v lokalite Seništia na vyčistených miestach, vykonať opatrenia na spevnenie cesty  za chatami v Senišťskej doline