Úvod

Urbariáty vznikli zo slova urbár = kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach a lesoch panstiev. Po zrušení nevoľníctva (poddanstva) sa im dala do vlastníctva evidovaná časť lesov a pôdy. Takto sa podiely z lesov a polí dedili z pokolenia na pokolenie. Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom model urbariátov. Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielnikom a vznikli spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania.

V roku 1995 bol prijatý zákon č. 181/1995 Z. z., ktorý ustanovil podmienky pre obnovu činnosti urbárskych a pozemkových spoločenstiev. Od roku 2013 platí zákon č. 97/2013 Z. z., ktorý upravuje vznik a činnosť pozemkových spoločenstiev. V roku 2018 bol tento zákon novelizovaný - boli spresnené viaceré ustanovenia. Zákon v aktuálnom znení je prístupný na internete.

 Rok 2020

V tomto roku bude k dispozícii 300 m priestorových dreva pre potreby urbárnikov. Záujemcovia o palivové drevo sa môžu hlásiť u p. Imricha Margetína, Bazovského 40, Banka. Platba za drevo sa bude realizovať prevodom peňazí na účet UPS Banka.