Informácie zo zasadaní Výboru UPS Banka

Rok 2017

4.2. Príprava Zhromaždenia UPS Banka, rozdelenie úloh.

ROK 2016

6.8. Informácie o ťažbe dreva, úprava priepuste pri chatách v Seniš. doline, obnova studne v Seniš. doline, prerokovanie prenájmu pozemku v Kavadíne pre obec Banka - zberný dvor, vybudovanie rampy v lokalite Seništia.

16.4. Doriešenie nájomných zmlúv, zmluvná ťažba dreva - vyžadovať dodržiavanie zmluvných podmienok.

18.3. Zhromaždenie:

23.01. Senišťská bočina - vyčistenie od náletových drevín, preklasifikovanie na lesné pozemky, zmluva na ťažbu dreva, príprava Zhromaždenia UPS Banka. 

ROK 2015

24.10. Riešenie nájomných zmlúv za užívanie urbárskych pozemkov: p. Jurík, p. Repka, p. Kováčik s manž.

12.9. Upratanie drevnej hmoty po ťažbe, riešenie nájomných zmlúv: pp. Mišura, Švorc, Ábel, Golský, Chlpek, Mareková Kr.