Listy vlastníctva

Urbárske pozemkové spločenstvo Banka má svoje spoločné nehnuteľnosti za písané na Okresnom úrade, Katastrálnom odbore v Piešťanoch, Krajinská cesta 13, v nasledujúcich listoch vlastníctva:

LV č. 1859 - reštituovaný dolný pasienok

LV č. 1860 - reštituovaný horný pasienok

LV č. 1873 - lesy - spoločná hora, jednotlivé podiely je potrebné zdediť

LV č. 2038 - reštituovaná časť dolného aj časť horného pasienka

LV č. 2243 - reštituovaná parcela za bývalou Montou.

Vznik a hospodárenie nášho UPS Banka sa riadi zákonom č. 97/2013 Z.z.

Stav na listoch vlastníctva ku dňu 22.06.2019

Stav na listoch vlastníctva ku dňu 01.01.2020